விதவைப் பெண் ஓய்வூதியம் (Destitute Widow Pension)

விதவைப் பெண் ஓய்வூதியம் (Destitute Widow Pension)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
  • விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)
  • ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card / Aadhaar Consent Form)
  • ஸ்மார்ட் கார்டு அல்லது குடும்ப அட்டை அல்லது
  • ஏதாவது ஒரு முகவரிச் சான்று (Smart or Ration Card or Any Address Proof)
  • கணவரின் இறப்புச் சான்று (Husband Death Certificate)
  • விதவைச் சான்று (Widow Certificate)
  • ஏதாவது ஒரு அடையாளச் சான்று (Any Identity Proof Voter ID Card, Passport, PAN Card, Driving License)
  • வங்கி பாஸ் புத்தகம் (Bank Pass Book)
  • விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review