மாற்றுத் திறனாளி ஓய்வூதிய திட்டம் (Differently Abled Pension)

மாற்றுத் திறனாளி ஓய்வூதிய திட்டம் (Differently Abled Pension)

0.00

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Service)

மாற்றுத் திறனாளி ஓய்வூதிய திட்டம் விண்ணப்பித்தல்

தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)

விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)
ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card / Aadhaar Consent Form)
ஸ்மார்ட் கார்டு அல்லது குடும்ப அட்டை அல்லது ஏதாவது ஒரு முகவரிச் சான்று (Smart or Ration Card or Any Address Proof)
தேசிய உடல் ஊனமுற்றோர் அடையாள அட்டை (National Disability ID Card )
ஏதாவது ஒரு அடையாளச் சான்று (Any Identity Proof (Voter ID Card, Passport, PAN Card,Driving License)
வங்கி பாஸ் புத்தகம் (Bank Pass Book)
விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review