ஆண் பிள்ளையில்லா சான்றிதழ் (No Male Child Certificate)

ஆண் பிள்ளையில்லா சான்றிதழ் (No Male Child Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
ஆண் பிள்ளையில்லா சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் PRINT எடுத்து தருதல்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
பெற்றோர் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படம் (Combined Photo of Parents)
இருப்பிட சான்றிதழ் (Residence Proof)
பெற்றோர்களின் கருத்தடைச் சான்றிதழ் ( Sterilization Certificate of Parents )
முதல் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
2 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
3 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
4 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
5 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
6 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
7 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
8 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
9 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
10 வது குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் (Birth certificate of First Children)
குடும்ப அட்டை அல்லது ஸ்மார்ட் கார்டு (Family or Smart Card)
பிற ஆவணங்கள் (Other Documents)
விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)