விவசாய வருமானச் சான்றிதழ் (Agricultural Income Certificate)

விவசாய வருமானச் சான்றிதழ் (Agricultural Income Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

Print எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
விவசாய வருமானச் சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் Print எடுத்து தருதல்
      விவசாயிகளின் விவசாய வருமானத்திற்காக இந்த சான்றிதழ்            வழங்கப்படுகிறது. இது அரசாங்கத்திடமிருந்து சில மானியங்களையும்                           பயிர் கடன்களையும் பெற வழங்கப்படுகிறது. இது குறிப்பிட்ட                                                  தாலுகாவின் அந்தந்த துணை தாசில்தாரிடமிருந்து பெறப்படலாம்

தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)

விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo),

முகவரி சான்று (Any Address Proof)

கடந்த ஆண்டு அடங்கல் (Last One Year Adangal),

சிட்டா (Chitta)

குத்தகைச் சான்று நில உரிமையாளரிடம் இருந்து

(Proof of Lease & NOC from the Landholder)

பிற சான்றுகள் (Other Documents)
விண்ணப்பதாரரின் சுய அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review