பிறப்பிடச் சான்றிதழ் (Nativity Certificate)

பிறப்பிடச் சான்றிதழ் (Nativity Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

Print எடுத்தல்

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
பிறப்பிடச் சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் Print எடுத்து தருதல்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo),

முகவரிச் சான்று (Any Address Proof),

பிறப்புச் சான்றிதழ் (Birth Certificate )

பள்ளிக் கல்வி சான்றிதழ் அல்லது

வேலை வாய்ப்பு சான்றிதழ் அல்லது

5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வசிப்பதை நிரூபிக்க                                 ஏதேனும் ஒரு சான்று

School Education Certificate (or) Employment Details (or)

other proof to prove Continuous residence of 5 years,

விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)