பட்டா (Patta) – சிட்டா (Chitta), வில்லங்க சான்று (EC) & நில வரைபடம் (FMP)

பட்டா (Patta) – சிட்டா (Chitta), வில்லங்க சான்று (EC) & நில வரைபடம் (FMP)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)

 • பட்டா (Patta) - சிட்டா (Chitta)
 • அ-பதிவேடு (A Register)
 • புல அளவீடு (Field Measurement Book – FMB)
 • EC (Encumbrance Certificate)
 • பத்திர நகல் விண்ணப்பித்தல்

 

தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)

 • பட்டா எண்
 • சர்வே எண் -உட்பிரிவு
 • மாவட்டம்
 • தாலுகா
 • வருவாய் கிராமம்
 • பத்திர பதிவு எண்,
 • வருடம் மற்றும் பத்திர பதிவு அலுவகம்

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review