சிறு / குறு விவசாயி சான்றிதழ் (Small / Marginal Farmer Certificate)

சிறு / குறு விவசாயி சான்றிதழ் (Small / Marginal Farmer Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

Print எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
சிறு / குறு விவசாயி சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் Print எடுத்து தருதல்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)

சிட்டா (Chitta)

அடங்கள் (Adangal)

E.C (Encumbrance Certificate)

முகவரி சான்று (Any Address Proof)

விற்பனை பத்திரம் (Sale Deeds)

பிற சான்றுகள் Other Documents

விண்ணப்பதாரரின் சுய அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review