கால காப்பீடு (Term Insurance)

கால காப்பீடு (Term Insurance)

கால காப்பீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுள் காப்பீடாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அல்லது ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. பாலிசி காலப்பகுதியில் பாலிசிதாரருடன் ஏதேனும் துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வு ஏற்பட்டால், இந்த வகை ஆயுள் காப்பீடு பரிந்துரைக்கப் பட்டவருக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review